Categories

Newsletter

 

Les presents Condicions Generals de Contractació, redactades en català, s’apliquen a totes les transaccions comercials realitzades a la nostra botiga virtual www.glodos.com, domini i marca del que és titular GLOBAL DEDOS, S.C. amb domicili social a Lg Paratge Angelats, CP 17172, Les Planes d’Hostoles, Girona, CIF: J17969288, email: info@glodos.com

L’accés a i/o del web Glodos.com és totalment voluntari i s’atribueix a qui ho realitza la condició d’USUARI. Tot USUARI accepta, des del mateix moment en el que accedeix, sense cap tipus de reserva, el contingut de les presents “Condicions Generals d’Ús”, la “Política de Privacitat”, així com en el seu cas, les “Condicions Particulars” que puguin complementar-les, substituir-les o modificar-les en algun sentit en relació amb els serveis i continguts de la web. En conseqüència, l’USUARI haurà llegit deteingudament unes i altres abans de l’accés i de la utilització de qualsevol servei del web sota la seva entera responsabilitat.
L’USUARI pot accedir, imprimir, descarregar i guardar les Condicions Generals d’Ús en qualsevol moment. Aquestes Condicions estaran permanenment accessibles en el Web a través de l’enllaç Avís Legal.

 

Continguts i Informació suministrada en el Website

Glodos.com es reserva el dret a modificar l’oferta comercial presentada en el Website (modificacions sobre productes, preus, promocions i altres condicions comercials i de servei) en qualsevol moment.
Glodos.com fa tots els esforços amb els seus mitjans per oferir la informació continguda en el Website de manera veraç i sense errors tipogràfics. En el cas que en algun moment es produeixi algun error d’aquest tipus, aliè en tot moment a la nostra voluntat, es procediria immediatament a la seva correcció. D’existir un error tipogràfic en algun dels preus mostrats i algun client hagués pres una decisió de compra basada en tal error, Glodos.com li comunicaria al client tal error i el client tindrà dret a rescindir la seva compra sense cap cost per part seva.
Els continguts del Website Glodos.com podrien, en ocasions, mostrar informació provisional sobre alguns productes. En el cas que la informació facilitada no correspongués a les característiques del producte, el client tindrà dret a rescindir la seva compra sense cap cost per part seva.

Els drets de propietat intelectual de www.glodos.com són titularitat de Glodos.com i/o de tercers. Igualment, tots els textes, sons, animacions i la resta de continguts són propietat de Glodos.com i/o de tercers. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquest web, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intelectual i industrial de Glodos.com, o de tercers que hagin autoritzat a Glodos.com al seu ús, poden donar lloc a l’exercici de les accions que legalment corresponguin i, si procedeix, a les responsabilitats que del seu exercici es derivin.

Qualsevol link o enllaç a la web www.glodos.com que es realitzi des d’altres web, ja siguin d’entitats públiques o privades, es realitzaran a la pàgina principal www.glodos.com i s’expressarà de manera clara i que no doni lloc a equivocacions a l’usuari, que està essent redirigit a la web de www.glodos.com. Qualsevol enllaç o link que no cumpleixi amb els requisits expressats en el paràgraf anterior, requerirà de l’autorització per escrit de Glodos.com

La reproducció, distribució, comercialització o transformació, total o parcial, no autoritzades del contingut de www.glodos.com, a no ser que sigui per a ús personal i provat, constitueix una infracció dels drets de propietat intelectual de Glodos.com. Glodos.com podrà efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions sobre la informació continguda en aquest web o en la seva configuració o presentació. Glodos.com no assumeix cap responsabilitat derivada de la connexió o continguts dels enllaços de tercers als que es pugui fer referència en aquest web.

Glodos.com no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a la pàgina, als seus continguts, ni que aquests es trobin actualitzats, tot i que durà a terme els seus millors esforços, en el seu cas, per evitar-los, corretgir-los o actualitzar-los. Tanmateix, Glodos.com no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’usuari que comportin causes de fallades o desconexions en les xarxes de telecomunicació que produeixin la suspensió, cancelació o interrupció del servei de la web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

Glodos.com tampoc garanteix la utilitat de la pàgina i dels continguts per a la realització de cap activitat en concret. La funció dels hiperenllaços que apareixen en el web és exclusivament la d’informar a l’usuari sobre l’existència d’altres web que contenen informació sobre la matèria. Aquests hiperenllaços no constitueixen cap suggeriment ni recomanació. Glodos.com no es fa responsable dels continguts d’aquestes pàgines enllaçades, del funcionament o utilitat dels hiperenllaços ni del resultat dels enllaços, ni garanteix l’absència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (harware o software), els documents o els fitxers de l’usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol tipus causats a l’usuari per aquest motiu. En cap cas, l’existència de llocs enllaçats suposarà l’existència d’acords amb els responsables o titulats dels mateixos, ni la recomanació, promoció o identificació de Glodos.com amb les manifestacions, continguts o informació provisionats. Glodos.com no assumeix la responsabilitat pels danys o perjudicis directes o indirectes que puguin derivar-se de l’ús d’aquest web o dels seus continguts i de les descàrregues d’arxius que puguin dur-se a terme, incloent-hi els danys informàtics o la introducció de virus.

L’accés a la pàgia no implica la obligació per part de Glodos.com de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic perjudicial. Correspont a l’usuari, en tot cas, disposar d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics perjudicials, per tant, Glodos.com no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que puguin produir-se durant la prestació del servei de la pàgina, ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari o de tercers (harware i software), els fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de la presència de virus en l’ordinador de l’usuari utilitzat per la conexió als serveis i continguts de la web, d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no aactualitzades del mateix.

 

Impostos aplicables

Tots els preus dels artícles exposats en la Pàgina Web de Glodos.com porten l’IVA inclòs. Com a norma general s’aplicarà el tipus impositiu del 21% per al territori de la UE, on és d’aplicació aquest impost. En les vendes realitzades a qualsevol altre país del món no es repercutirà l’IVA, no obstant els sistemes aduaners de cada país aplicaran les càrregues impositives corresponents.
Degut a l’especial règim fiscal, són considerats territoris extracomunitaris els àmbits geogràfics corresponents a Canaries, Ceuta i Melilla. Per tant, les compres realitzades pels residents en aquests territoris estan exemptes del pagament de l’IVA. (els costos del despatx d’aduanes i els impostos d’importació no estan inclosos en el preu del producte ni en el de l’enviament, i hauran de ser pagats en destí pel receptor de la mercaderia).